Algemene Voorwaarden - Retraite in Twente

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. Renee Bakker – Events Sales HR – Retraite in Twente, ook wel genoemd Renee Bakker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die diensten aan klanten aanbiedt.
 2. Klant: De natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en een overeenkomst aangaat met Renee Bakker.
 3. Dag: kalenderdag
 4. Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening;
 5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten gedurende een bepaalde periode;
 6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of webwinkel in staat stelt informatie die aan hen is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Renee Bakkeren de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 12. Werkzaamheden: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Renee Bakker worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de overeenkomst;

Artikel 2 – Identiteit van Renee Bakker – Events Sales HR – Retraite in Twente

Renee Bakker
Bolkshoeksweg 16
7607 TL Almelo
06-34413081
hi@reneebakker.nl
www.reneebakker.nl

KVK: 71111034
BTW: NL001492684B29
IBAN: NL42KNAB0258368543

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, uiting, offerte en overeenkomst tussen Renee Bakker en de klant, voor zover deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk is uitgesloten in welk geval expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Renee Bakker en de klant zullen in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht genomen.
 4. Renee Bakker is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen tegenover de klant in werking zodra haar de wijziging is medegedeeld.


Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten, digitale inhoud en/of producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.
 3. Renee Bakker is te allen tijde gerechtigd om een voorschot te verlangen, dat met de einddeclaratie zal worden verrekend, alvorens haar werkzaamheden te beginnen of voort te zetten.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Renee Bakker onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Renee Bakker is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Renee Bakker passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Renee Bakker daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Renee Bakker kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Renee Bakker op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Renee Bakker zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  2. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  3. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  4. Indien de klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
  5. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
  6. Renee Bakker zal de overeenkomst uitvoeren op basis van de door klant verstrekte informatie. Renee Bakker zal zich in het kader van de uitvoering van de overeenkomst inspannen om al datgene te doen wat in redelijkheid verwacht mag worden om de overeenkomst naar tevredenheid van de klant te vervullen. Op Renee Bakker rust louter een inspanningsverplichting.
  7. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Renee Bakker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Inzet van een derde geschiedt altijd in overleg met de klant. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de klant.
  8. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Renee Bakker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Renee Bakker worden verstrekt.
  9. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Renee Bakker zijn verstrekt, heeft Renee Bakker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen. Tevens behoudt Renee zich het recht voor om inzage te verkrijgen in alle relevante documenten en gegevens.
  10. Renee Bakker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Renee Bakker is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
  11. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Renee Bakker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  12. In correspondentie vermelde gegevens betreffende de door Renee Bakker te verrichten werkzaamheden, aard van de werkzaamheden, verwacht resultaat etc., zijn nimmer bindend.
  13. Renee Bakker heeft het recht zonder opgave van redenen de overeenkomst voor diensten, producten, het consult, cursus, workshop of lezing te ontbinden of deelname van een deelnemer te weigeren, in welke gevallen de klant recht heeft op terugbetaling van het aan Renee Bakker betaalde bedrag.

Artikel 6 – Annuleren

 1. Op geen enkele dienst van Renee Bakker is herroepingsrecht van toepassing daar zij zich allen binnen de uitzonderingen bevinden. Doch kent Renee Bakker enkele richtlijnen met betrekken tot annuleren.
 2. Bij coaching:
  1. Een afspraak voor een individuele afspraak kan tot maximaal 48 uur voor aanvang van het consult zonder opgave van redenen kosteloos worden geannuleerd door de Klant. Renee Bakker mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht. Bij annulering binnen 48 uur voorafgaand aan het consult, wordt 50% van het geldende tarief hiervoor in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur voorafgaand aan het consult, wordt 100% van het geldende tarief hiervoor in rekening gebracht.
 3. Bij een retraite:
  1. De klant is verplicht de door Renee Bakker verzonden facturen te voldoen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Betaling moet geschieden op de manier zoals op de factuur vermeld staat. Bij het uitblijven van (tijdige) betaling is de klant, na een ingebrekestelling, in verzuim en is de klant een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geleende wettelijk (handels)rente. De kosten verbonden aan de invordering komen geheel voor rekening van klant.
  2. Betaling in termijnen is slechts mogelijk wanneer dit aangegeven wordt door Renee Bakker. Dit staat vermeld op de website bij de dienst die de klant wil afnemen of kan in overleg met Renee Bakker worden afgesproken.
  3. Na betaling (van de eerste termijn of het volledige bedrag) ontvang je bevestiging van deelname aan de retraite. Het ligt aan de startdatum van de retraite wanneer de retraite van start gaat. De plek voor de klant is gereserveerd na betaling. Wanneer je betaling niet is voldaan ontvang je geen toegang tot de retraite.
  4. Aanbiedingen, bonussen, acties en prijzen rondom de diensten zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige retraites of offertes.
  5. De klant is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.
  6. Een boeking voor een retraite kan tot maximaal 1 maand voor aanvang van de retraite zonder opgave van redenen worden geannuleerd door de klant. Renee Bakker mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze is niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 10% van het totaalbedrag van de retraite en eventuele extra bijgeboekte behandelingen worden gezien als verwerkingskosten die niet worden gerestitueerd. In overleg met Renee Bakker mag deelname aan een andere en soortgelijke retraite met dezelfde deelnameprijs worden besproken en vastgelegd, echter binnen 12 maanden.
  7. Bij annulering binnen 1 maand tot aan 1 week voorafgaand aan de retraite, wordt in alle redelijkheid en billijkheid overlegd tussen Renee Bakker en klant. Gemaakte kosten door reservering van een externe locatie worden bij annulering altijd 1 op 1 gefactureerd aan Klant.
   Opties hiervoor zijn:
   1. Kosteloze wijziging van deelname aan een andere en soortgelijke retraite met dezelfde deelnameprijs op een later tijdstip, echter binnen 12 maanden.
   2. 40% van de totaalprijs van de retraite wordt gezien als verwerkingskosten die niet worden gerestitueerd en de overige 60% van de totaalprijs wordt gerestitueerd aan klant binnen 14 dagen van annulering van de klant.
   3. Bij annulering binnen 7 dagen voorafgaand aan de retraite, wordt 85% van de totaalprijs van de retraite hiervoor in rekening gebracht.
   4. Voorwaarden genoemd bij hierboven genoemd lid 6.2 en 6.3 van dit artikel zijn niet van toepassing wanneer vooraf telefonisch of fysiek andere afspraken gemaakt zijn over annuleringen binnen afzienbare tijd tussen Renee Bakker en klant.

Artikel 7 – Verplichtingen van klant

 1. Klant zal de aan hem verschafte informatie niet verder verspreiden aan derden. Zie ook artikel 15 over eigendomsvoorbehoud.
 2. Als de klant gebruik maakt van de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen, meldt de klant dit tijdig binnen het maximaal aantal dagen door middel van een schriftelijke verklaring of op een andere ondubbelzinnige wijze aan Renee Bakker.
 3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
 4. Als de klant gebruik maakt van annuleren, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 5. Bij ontbinden binnen de bedenktermijn worden administratiekosten van €30,- (dertig euro) in rekening gebracht.
 6. Annulering en opzegging is niet meer mogelijk wanneer een retraite begonnen is. In ieder geval: er bestaat geen mogelijkheid tot restitutie van het gefactureerde of reeds voldane bedrag.
 7. Verplaatsing van geplande diensten is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van en in overleg met Renee Bakker. Gemiste diensten kunnen niet zonder meer worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging of vermindering van de (betalings)verplichtingen van klant.
 8. Als Renee Bakker de melding van annuleren door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

Artikel – 8 Rechten van Renee Bakker

 1. Renee Bakker is gerechtigd om:
  1. De inhoud van een retraite, programma of dienst tussentijds te wijzigen voor kwalitatieve verbetering;
  2. De groepsgrootte te bepalen ten aanzien van haar diensten in een retraite of programma.
  3. De planning van onderdelen van een programma of dienst ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen.
  4. Te bepalen welke docent/trainer een dienst zal uitvoeren en eventueel een docent/trainer tussentijds te vervangen.
  5. Bij onvoldoende aanmeldingen of om andere motiverende redenen een retraite of andere dienst voor aanvang geheel af te gelasten. De klant ontvangt hiervan bericht, zonder dat Renee Bakker gehouden is aan opgave van reden, waarna de klant haar betalingsverplichtingen vervallen en/of reeds voldane betalingen worden gerestitueerd.
  6. Bepaalde deelnemers te weigeren aan deelname om welke reden dan ook. De betreffende deelnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat Renee Bakker verplicht is haar redenen hiervan bekend te maken, waarna de klant haar betalingsverplichting vervalt en reeds voldane betalingen (naar evenredigheid van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.

Artikel 9 – Prijzen en betalingen

 1. Renee Bakker zal haar werkzaamheden en de bij de uitvoering van de werkzaamheden gemaakte kosten aan de klant factureren inclusief de omzetbelasting, voor zover verschuldigd.
 2. De prijzen voor retraites, coaching, workshops en lidmaatschappen staan vermeld op de website van Renee Bakker en zijn inclusief btw tenzij anders vermeld.
 3. De kosten voor coaching zijn op maat en worden gedurende het traject niet verhoogd. De door de klant verschuldigde bedragen voor retraites, coaching, producten, trajecten en lidmaatschappen dienen bij inschrijving via de website direct volledig te worden voldaan via Ideal. Klanten die niet de mogelijkheid hebben op deze wijze te betalen, dienen zich per email in te schrijven en krijgen daarna een factuur waarmee zij het verschuldigde bedrag over dienen te maken op IBAN: NL42KNAB0258368543 t.n.v. R. Bakker o.v.v. het factuurnummer. Inschrijving is pas een feit nadat de volledige betaling is ontvangen.
 4. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Renee Bakker te melden.
 5. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum doch voor de startdatum. Na het verstrijken van die termijn is de klant in verzuim.
 6. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt de klant door Renee Bakker via een schriftelijke betalingsherinnering hier maximaal 2 maal op gewezen. Renee Bakker gunt de klant na de 1e betalingsherinnering een termijn van 7 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van de betaling binnen deze termijn van 7 dagen volgt een 2e schriftelijke betalingsherinnering waarbij de klant behalve het nog verschuldigde bedrag, tevens €25 administratiekosten is. Na het uitblijven van de betaling na de 2e betalingsherinnering, is Renee Bakker gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten inclusief de wettelijke rente over het nog verschuldigde bedrag in rekening te brengen. Tevens behoudt Renee Bakker het recht om deelname van de klant op te schorten.

Artikel 10 – Nakoming overeenkomst en uitvoering

 1. Renee Bakker staat ervoor in dat de diensten en/of producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Renee Bakker zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 3. Als plaats van levering, data en tijdsduur van diensten geldt hetgeen is vermeld op de website van Renee Bakker of zoals vermeld in de informatie die klant ontvangt.

Artikel 11 – Reclame

 1. Reclames over een factuur dienen schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, anders vervalt deze.
 2. Reclames over de verrichte werkzaamheden met betrekking tot de opdracht dienen schriftelijk en binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek dan wel uiterlijk 30 dagen na beëindiging van de desbetreffende overeenkomst te geschieden, anders vervalt deze.
 3. Een reclame schort de betalingsverplichting van klant niet op.
 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Renee Bakker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 12 – Verantwoordelijkheid & Aansprakelijkheid

 1. Onder alle omstandigheden is de klant zelf verantwoordelijk voor de manier waarop hij met de ontvangen informatie tijdens retraites, coaching, consulten, begeleiding, workshops, lidmaatschappen en opleidingen omgaat. Renee Bakker is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk te stellen voor de keuzes en acties van de klant naar aanleiding van de door Renee Bakker geleverde diensten en/of producten.
 2. Renee Bakker zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en weten verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Renee Bakker mag worden verwacht. Voor elke door Renee Bakker aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Renee Bakker kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
 3. Renee Bakker sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid tegenover de klant uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Renee Bakker, diens werknemers en/of hulppersonen en/of door haar ingeschakelde derden.
 4. Onverminderd het in de vorige leden bepaalde is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Renee Bakker te allen tijde beperkt tot het bedrag dat als tegenprestatie voor de opdracht geldt.
 5. Indien een fout gemaakt wordt doordat de klant Renee Bakker onjuiste of onvolledige (medische of andere) informatie heeft verstrekt, is Renee Bakker voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
 6. Renee Bakker is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden van door klant op advies van Renee Bakker ingeschakelde derden.
 7. Renee Bakker heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van klant ongedaan te maken.
 8. Klant vrijwaart Renee Bakker voor alle aanspraken die derden ten opzichte van Renee Bakker pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door Renee Bakker van de opdracht.
 9. Een consult, workshop, opleidingen, lessen of alle andere sessievormen kunnen nooit gezien worden als vervanging van de reguliere geneeskunde op zowel fysiek als psychisch vlak.

Artikel 13 – Overmacht

 1. Als overmacht geldt: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van Renee Bakker kan worden verlangd.
 2. Indien zich een overmachtsituatie voordoet is Renee Bakker gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden, dan wel voor uitvoering van de overeenkomst door een derde zorg te dragen. Met de klant zal hiertoe overleg worden gevoerd.
 3. Renee Bakker is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

Artikel 14 – Overdraagbaarheid

 1. Het is klant niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Renee Bakker, de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst of gedeelten daarvan aan derden over te dragen of af te staan.

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Al het door Renee Bakker versterkte materiaal is en blijft eigendom van Renee Bakker. Ook nadat de overeenkomst op zijn einde is gekomen.
 2. Klant dient vertrouwelijk om te gaan met de aan hem verstrekte informatie en materialen en enkel voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Indien hij dit voor commerciële doeleinden wil gebruiken, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te vragen aan Renee Bakker.
 3. Het is niet toegestaan om verstrekte informatie en materialen te verveelvoudigen, te distribueren, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren, te publiceren tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is van Renee Bakker.

Artikel 16 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Renee Bakker en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien klant woonachtig of gevestigd is in het buitenland. De rechter in de vestigingsplaats van klant is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Artikel 17 – Slotbepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien Renee Bakker van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 2. Renee Bakker is te allentijden bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende overeenkomsten, tenzij partijen anders overeenkomen.
 3. De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos digitaal toegezonden en zijn bovendien te raadplegen en/of te downloaden op reneebakker.nl.
 4. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 januari 2022.
Retraite in Twente draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders